Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται να καθιστά τη σελίδα τουριστικής προβολής www.athensattica.gr προσβάσιμη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23092020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.athensattica.gr.

Κατάσταση συμμόρφωσης
Ο ιστότοπος
www.athensattica.gr συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας
Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 09022023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με τη χρήση του UserWay Website Accessibility Widget.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23092020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν. Στην Περιφέρεια Αττικής, τα ανωτέρω δύναται να υποβληθούν με email στο
site@patt.gov.gr.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και ειδικότερα το Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (email: site@patt.gov.gr , τηλέφωνο: 2132065839)

Διαδικασία εκτέλεσης
Η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (
https://www.synigoros.gr).

Μενού Προσβασιμότητας
Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου
www.athensattica.gr ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται κάτω αριστερά στη σελίδα.
Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί στο σύνολό του.

Γίνεται συνεχής προσπάθεια από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, με τακτικές σαρώσεις στο www.athensattica.gr με τον σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay.

Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του www.athensattica.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Print Friendly, PDF & Email